• Share with us:
د مـحـصـلـیـنـو لـپـاره اسـانـتـیـاوې

 • نړیوال پیژندل شوی سند
 • پیاوړي تجربه لرونکي مسلکي او په کارپوه استاذان
 • په مسلکي زده کړو تمرکز او ټینګار
 • غني او مجهز لابراتوارونه چې محصلین ترې د خپلو عملي زده کړ پرمهال ګټه اخلي
 • غني او مجهز کتابتون چې ډول، ډول مسلکي او علمي کتابونه پکې شتون لري
 • د ا نترنیټ او کمپیوتر وړیا استانتیاوې
 • ارام، خوندې او مسلکي چا پیریال چې د تفریح او تدرس لپاره پکې اسانتیاوې شتون لري
 • د بهرنیو پوهنتونونو سره د ګډو مرستو تړونونه او توامیتونه
 • د نوې تیکنالوژۍ له لارې بهرنیو پوهنتونونو سره د علمي او اکاډمیکو اړیکو لرل
 • د پیاوړې مسلکي تجربه لرونکې منظمې ادارې شتون
 • اسلامي، ملي او کلتوري ارزښتونو ته بشپړ درناوی او پاملرنه
 • وړیا یو کلنې ډ یپلومې DIT او DEL
 • په معیار برابر کانتین چې محصلینو لپاره په مناسبه بیه خوراکي توکي برابروي
 • د ښځینه محصلینو لپاره د ترانسپورت اسانتیاوې
 • د نقلیه وسایطو پراخ پارکینګ
 • ځانګړی موقعیت

  Affiliations